Verkocht aan een koper in de USA... en dan?

Het klinkt fantastisch: je schilderij verkocht aan een koper in Amerika. En dat is het ook. Maar hoe krijg je het daar? Dat had ik nog niet eerder bij de hand gehad. Inmiddels weet ik een heleboel meer...

In dit geval ging het om een schilderij dat eigenlijk nog op de ezel stond, want het was nog niet eens helemaal af toen de uiteindelijke kopers, wonende in Columbus, Ohio, zich al meldden. ‘Catalpa’ is een 3D-doek van 120x100cm, beschilderd met acrylverf. Kopers en verkoper waren er op zich snel uit, maar toen moest er nog gekeken worden naar hoe het het beste naar Amerika verscheept kon worden. In mijn zoektocht naar de beste en meest economische manier kwamen de krankzinnigste bedragen voorbij. Het schilderij zelf had een prijskaartje van 1.750 euro, maar de duurste offerte voor het verschepen ervan bedroeg wel het dubbele! Aanvankelijk liet men mij ook weten dat het schilderij – inclusief omkisting – qua afmetingen buiten de reguliere verzendmogelijkheden viel. Uiteindelijk bleek dat toch niet het geval, maar alsnog bleven de kosten erg hoog in verhouding tot het schilderij zelf. Uiteindelijk is – in overleg met de kopers – besloten om het doek van het frame te halen en op te rollen en als zodanig te verzenden. Dat scheelde een flinke smak verzendkosten. Aldus geschiedde...

Klinkt simpel, maar blijkt superspannend. Gaat de verf niet barsten als ik het oprol? En hoe verpak ik het veilig? Je hoort de vreselijkste verhalen over beschadigd aankomen bij het verzenden naar het buitenland. Vuistregel bleek: je moet het van een meter hoogte naar beneden kunnen laten vallen...

O ja, dan was er ook nog de betaling van het schilderij. Ik had met de kopers afgesproken dat de helft vooruitbetaald zou worden en de andere helft na ontvangst van het schilderij. Mooie afspraak, alleen... ze wilden met credit card betalen. Nou prima, doe maar! Ja, maar dan moest ík de transactie initiëren. Huh? OK, hoe doe je dat eigenlijk? In winkels en webshops gaat dat als vanzelf, maar zo in het wilde weg...? Uiteindelijk bleek het mogelijk via mijn al bestaande account bij een betaalservice om een internationaal betaalverzoek te doen, te betalen met creditcard. Check!

Via via kon ik aan geschikte stevige kokers komen: een binnenkoker om het schilderij omheen te wikkelen en een buitenkoker als verpakking. Helaas zaten er geen doppen bij, maar daar heb ik uiteindelijk van die kurken onderzetters voor gebruikt met dezelfde diameter. Toen ik dat eenmaal in huis had haalde ik eerst het doek voorzichtig van het frame, ontnieten zeg maar. Vervolgens legde ik het doek plat neer op een oud maar schoon laken. De binnenkoker gebruikte ik om het doek omheen te wikkelen, met de geschilderde zijde aan de buitenkant (belangrijk om het barsten van de verflaag te voorkomen). Het laken rolde ik mee op en beschermt hierdoor mede de verflaag in het opgerolde gedeelte. Dit geheel werd weer beschermd met noppenfolie en afgeplakt met brede tape. Een waarschuwing erop voor de ontvanger, dat ie het eerst enkele dagen moet laten acclimatiseren alvorens weer af te wikkelen. Dit geheel ging weer in de buitenkoker. De hoeveelheid noppenfolie werd afgestemd op de diameter van de buitenkoker, zodat er weinig tot geen speelruimte meer was. Tot slot afsluiten met de kurken onderzetters (bij gebrek aan geschikte doppen), flink wat duct tape eromheen en dan aanmelden bij de verzend-partij...

En dan sta je, na al die uitzoekerij en omzichtig verpakken, weer versteld hoe vlotjes zo’n verzending op zich weer gaat: 17 december in de middag opgehaald in Waverveen en 19 december in de middag al afgeleverd in Columbus, Ohio, USA. OK, de ontvanger was op dat moment niet thuis en moest het later bij een pickup punt 60 km verderop ophalen, maar daar kon FedEx niets aan doen...

Na de paar dagen verplicht acclimatiseren zijn de kopers met het opgerolde doek naar een professioneel inlijstbedrijf gegaan die ook voor musea inlijstingen verzorgt. Ik begreep dat het een ontroerend moment was voor de kopers toen het doek zich langzaam ontrolde op de werktafel van de lijstenmaker. Dat had ik zelf ook wel een beetje bij het zien van de foto’s, maar ik was toch vooral erg blij dat alles goed gegaan was met verzenden! In overleg met de lijstenmaker werd er een speciaal frame op maat gemaakt om het doek opnieuw op te spannen. Daarbij is expres een iets kleiner formaat gebruikt zodat een kleine mismatch (bijvoorbeeld door het verschil tussen onze centimeters en hun inches) niet zou opvallen. Ook hebben de kopers een mooie houten baklijst uitgezocht die prima past bij zowel het schilderij als bij het interieur.

Al met al: blije kopers en... een blije kunstenaar!

---

Sold to a buyer in the USA... and then?


It sounds fantastic: your painting has been sold to a buyer in America! And fantastic it is of course. But how do you get it there? Never done that before. Now I know a lot more ...

In this case it was about a painting that was actually still on the easel, because it wasn’t even finished when the potential buyers, living in Columbus, Ohio, showed their interest. 'Catalpa' is a 3D canvas of 120x100cm, painted with acrylic paint. Buyers and seller came to a quick deal, but then I still had to look into how to ship the painting to America. In my search for the best and most economical way, the craziest amounts of money passed. The painting itself had a price tag of 1,750 euros, but the most expensive quotation for shipping was double this amount! Initially, they also let me believe that the painting - including the casing - fell outside the regular shipping dimensions. In the end this turned out not to be the case, but the costs remained very high in relation to the painting itself. Ultimately - in consultation with the buyers - it was decided to remove the canvas from the frame and roll it up and ship it as such. That saved a lot of shipping costs. Thus it happened ...

Sounds simple, but proved super-exciting. Won’t the paint layer crack when I roll it up? And how do I pack it safely enough? You hear some bad stories about objects getting damaged when sending abroad. The rule of thumb turned out to be: you should be able to drop it from a meter high ...

Then there was the payment of the painting. With the buyers was agreed that half would be paid in advance and the other half after receiving the painting. Nice agreement, only ... they wanted to pay with credit card. Well fine, let’s do it! Yes, only I had to initiate the transactions! Huh? OK, how do you do that? In shops and web shops, that goes without thinking, but how does one do that without such? In the end, it turned out that it was possible to make an international payment request via my existing account at a payservice. Check!

Somehow I found some suitable solid tubes: an inner tube to wrap the painting around and an outer tube as packaging. Unfortunately there were no plastic caps for it, but I finally used some cork coasters with the same diameter. Once I had al this stuff at home, I carefully removed the canvas from the frame. Then I layed the canvas down flat on an old clean sheet. I used the inner tube to wrap the canvas and sheet around it, with the painted side on the outside (important to prevent cracking of the paint layer). This packet was protected with bubble wrap and wide tape. A warning was added for the receiver to first allow a few days of acclimatization before unwrapping. This complete package went into the outer tube. The amount of bubble wrap was adjusted to the diameter of the outer tube, so that there was little or no room for play. Finally finished the packing with the cork coasters on the open ends (since I lacked suitable caps) an a lot of duct tape. Ready for registering at the shipping company ...

After all this searching and careful packaging, I was amazed how smoothly such a shipment went: picked up on the 17th of December in the afternoon in Waverveen, The Netherlands and delivered in Columbus, Ohio, USA on the 19th of December. Two days later!

After a few days of acclimatization, the buyers went to a professional framing company that also provides framing for museums. I understood it was a moving moment for the buyers when the canvas slowly unfurled for their eyes on the desk of the framemaker. I was also moved when I saw the photos, but foremost I was happy that everything went well with the shipping and nothing was damaged! In consultation with the framemaker, a special frame was made to measure the canvas again. Slightly smaller dimensions were used for this so a small mismatch (for example due to the difference between centimeters and inches) would not be noticeable. The buyers also selected a beautiful dark wooden box frame that fits perfectly with both the painting and the interior.

All in all: happy buyers and ... a happy artist!

Catalpa, 120x100cm, nog op de ezel...
Catalpa, 120x100cm, nog op de ezel...
...het doek losmaken van het frame...
...het doek losmaken van het frame...
...doek om de binnenkoker rollen (beschilderde zijde aan de buitenkant)…
...doek om de binnenkoker rollen (beschilderde zijde aan de buitenkant) en een laken als beschermlaag...
...noppenfolie en nog meer noppenfolie...
...noppenfolie en nog meer noppenfolie...
...waarschuwingsbericht erop...
...waarschuwingsbericht erop...
...in de buitenkoker...
...in de buitenkoker...
...afsluiten met onderzetters van kurk en flink veel duct tape...
...afsluiten met onderzetters van kurk en flink veel duct tape...
...in twee dagen van Waverveen naar Columbus, Ohio...
...in twee dagen van Waverveen naar Columbus, Ohio...
...eenmaal geacclimatiseerd kan er uitgepakt worden...
...eenmaal geacclimatiseerd kan er uitgepakt worden...
...gelukkig, de verflaag is mooi intact gebleven...
...gelukkig, de verflaag is mooi intact gebleven...
...het doek opnieuw op een (iets kleiner) raamwerk gespannen...
...het doek opnieuw op een (iets kleiner) raamwerk gespannen...
...de lijstenmaker komt ook meten...
...de lijstenmaker komt ook meten...
...en ophangen...
...en ophangen...
...signed and...
...signed and...
...delivered!
...delivered!

Nieuws


sitemap Schilderijen Marcel Straver
kernwoorden
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten